முக்கிய கட்டுரைகள் சிறப்பு எழுத்து ALT குறியீடுகளின் பட்டியல்

சிறப்பு எழுத்து ALT குறியீடுகளின் பட்டியல்

  • List Special Character Alt Codes

விசைப்பலகையில் இல்லாத யூனிகோட் தரத்திலிருந்து கூடுதல் எழுத்துக்களை நீங்கள் ஏற்கனவே தட்டச்சு செய்யலாம். இன்று கிட்டத்தட்ட எல்லா பயன்பாடுகளும் ALT விசை மற்றும் சில சிறப்பு இலக்கங்களுடன் உள்ளிடக்கூடிய சிறப்பு எழுத்துக்களை ஆதரிக்கின்றன. சரியான ALT விசை வரிசையைப் பயன்படுத்தி, நீங்கள் வர்த்தக முத்திரை சின்னம், பட்டம் சின்னம், பதிப்புரிமை அடையாளம், பல்வேறு நாணய சின்னங்கள் மற்றும் பலவற்றை தட்டச்சு செய்யலாம். பொதுவாக தேவைப்படும் எழுத்துக்களின் பட்டியல் மற்றும் அவற்றின் ALT குறியீடுகள் இங்கே.

விளம்பரம்
இதுபோன்ற எழுத்துக்களை நீங்கள் அடிக்கடி தட்டச்சு செய்ய வேண்டியிருக்கும் போது இந்த பட்டியல் பயனுள்ளதாக இருக்கும். நீங்கள் வரிசையை நினைவில் கொள்ள முடிந்தால், எழுத்து வரைபடம் போன்ற மற்றொரு பயன்பாட்டிற்கு மாறாமல் விரைவாக வரிசையை தட்டச்சு செய்யலாம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும் மற்றும் உங்கள் பணிப்பாய்வுக்கு இடையூறு விளைவிக்காது. நிச்சயமாக, இதுபோன்ற பெரிய பட்டியலை முழுமையாக மனப்பாடம் செய்ய முடியாது, எனவே இந்த பக்கத்தை உங்கள் வலை உலாவியில் புக்மார்க்கு செய்ய விரும்பலாம், எனவே நீங்கள் அதை பின்னர் குறிப்பிடலாம்.எழுத்துவரிசை
பின்வெளிமாற்று 8
தாவல்Alt 9
வரி முறிவுAlt 10
¤Alt 15
Alt 20
§மாற்று 21
மாற்று 22
மாற்று 32
!மாற்று 33
'மாற்று 34
#Alt 35
$Alt 36
%மாற்று 37
&Alt 38
'மாற்று 39
(Alt 40
)மாற்று 41
*Alt 42
+மாற்று 43
,மாற்று 44
-Alt 45
.மாற்று 46
/மாற்று 47
0மாற்று 48
1மாற்று 49
2Alt 50
3Alt 51
4Alt 52
5Alt 53
6மாற்று 54
7Alt 55
8Alt 56
9மாற்று 57
:மாற்று 58
;மாற்று 59
<Alt 60
=Alt 61
>Alt 62
?மாற்று 63
@Alt 64
TOAlt 65
பிமாற்று 66
சிமாற்று 67
டிமாற்று 68
எழுத்துவரிசை
இருக்கிறதுAlt 69
எஃப்Alt 70
ஜிமாற்று 71
எச்Alt 72
நான்Alt 73
ஜெமாற்று 74
TOAlt 75
எல்Alt 76
எம்Alt 77
என்Alt 78
அல்லதுAlt 79
பிAlt 80
கேமாற்று 81
ஆர்மாற்று 82
எஸ்மாற்று 83
டிAlt 84
யுAlt 85
விAlt 86
INமாற்று 87
எக்ஸ்மாற்று 88
மற்றும்மாற்று 89
உடன்Alt 90
[மாற்று 91
Alt 92
]மாற்று 93
^மாற்று 94
_Alt 95
``Alt 96
க்குAlt 97
bAlt 98
cAlt 99
dAlt 100
இருக்கிறதுAlt 101
fAlt 102
gAlt 103
hAlt 104
நான்Alt 105
jAlt 106
க்குAlt 107
lAlt 108
மீAlt 109
nAlt 110
அல்லதுமாற்று 111
மாற்று 112
எழுத்துவரிசை
என்னமாற்று 113
rமாற்று 114
கள்Alt 115
டிமாற்று 116
uமாற்று 117
vமாற்று 118
இல்மாற்று 119
எக்ஸ்Alt 120
ஒய்Alt 121
உடன்Alt 122
Alt 124
Alt 125
~Alt 126
?Alt 127
Çமாற்று 128
uAlt 129
அதன்மாற்று 130
க்குமாற்று 131
äமாற்று 132
இல்மாற்று 133
åமாற்று 134
மூன்றுமாற்று 135
Eமாற்று 136
eமாற்று 137
இருக்கிறதுமாற்று 138
நான்மாற்று 139
நான்Alt 140
நான்மாற்று 141
æAlt 145
Æமாற்று 146
குடைமாற்று 147
தீவுமாற்று 148
அனைத்து பன்னிரண்டுமாற்று 149
மற்றும்Alt 150
ùAlt 151
YAlt 152
¢மாற்று 155
£Alt 156
¥Alt 157
பிAlt 158
ƒAlt 159
உருக்குமாற்று 160
நான்மாற்று 161
எழுத்துவரிசை
அல்லதுமாற்று 162
அல்லதுமாற்று 163
ñமாற்று 164
Ñமாற்று 165
¿மாற்று 168
¬Alt 170
½ கொண்டிருக்கும்மாற்று 171
¼மாற்று 172
மாற்று 173
«மாற்று 174
»மாற்று 175
|மாற்று 179
SSAlt 225
μமாற்று 230
±Alt 241
°Alt 248
Alt 249
·Alt 250
²,Alt 253
மாற்று 0128
'மாற்று 0132
...மாற்று 0133
மாற்று 0134
மாற்று 0135
மாற்று 0136
மாற்று 0137
Sமாற்று 0138
<மாற்று 0139
œமாற்று 0140
'Alt 0145
'மாற்று 0146
'மாற்று 0147
'மாற்று 0148
-Alt 0150
-மாற்று 0151
~மாற்று 0152
மாற்று 0153
šமாற்று 0154
>Alt 0155
œAlt 0156
Yமாற்று 0159
¨மாற்று 0168
எழுத்துவரிசை
©மாற்று 0169
®மாற்று 0174
¯மாற்று 0175
³மாற்று 0179
'Alt 0180
¸மாற்று 0184
¹Alt 0185
¾மாற்று 0190
ATமாற்று 0192
Áமாற்று 0193
TOமாற்று 0194
TOமாற்று 0195
Äமாற்று 0196
மாற்று 0197
இருக்கிறதுAlt 0200
அதன்Alt 0201
EAlt 0202
Alt 0203
நான்Alt 0204
நான்Alt 0205
நான்Alt 0206
நான்Alt 0207
ðAlt 0208
ÒAlt 0210
அல்லதுமாற்று 0211
உம்பிரெல்லாமாற்று 0212
அவள்மாற்று 0213
தீவுமாற்று 0214
×மாற்று 0215
தீவுமாற்று 0216
uமாற்று 0217
அல்லதுமாற்று 0218
uமாற்று 0219
ÜAlt 0220
இத்தாலியமாற்று 0221
வதுAlt 0222
க்குAlt 0227
ðAlt 0240
அவள்Alt 0245
÷Alt 0247
தீவுAlt 0248
uAlt 0252
இத்தாலிAlt 0253
THAlt 0254

வழங்கப்பட்ட சொற்பொழிவு

உங்கள் வசதிக்காக, மேலே உள்ள அட்டவணையை ஒரு PDF கோப்பில் சேமித்துள்ளேன், அதை நீங்கள் பதிவிறக்கம் செய்து உங்கள் குறிப்பாக பயன்படுத்தலாம்.

Minecraft இல் rtx ஐ எவ்வாறு திருப்புவது

சிறப்பு எழுத்துக்களுக்கு ALT குறியீடுகளுடன் PDF ஐ பதிவிறக்கவும்

ஒவ்வொரு நவீன விண்டோஸ் பதிப்பும் ஒரு சிறப்பு பயன்பாடு, எழுத்து வரைபடம் அல்லது charmap.exe உடன் வருகிறது என்பது குறிப்பிடத் தக்கது. நீங்கள் எழுத்துருக்களில் யூனிகோட் எழுத்துக்களைத் தேட அல்லது ஆராய வேண்டியிருக்கும் போது இது ஒரு வசதியான பயனர் இடைமுகத்தை வழங்குகிறது. விண்டோஸ் துணைக்கருவிகள் கீழ் தொடக்க மெனுவில் எழுத்து வரைபடத்தைக் காண்பீர்கள்.

எழுத்து வரைபட குறுக்குவழி தொடக்க மெனு விண்டோஸ் 10 இல் எழுத்து வரைபடம்

அங்கு நீங்கள் தேவையான சின்னத்தை பார்வைக்குக் கண்டுபிடித்து அதை கிளிப்போர்டுக்கு நகலெடுத்து உங்கள் பயன்பாட்டில் ஒட்டலாம்.

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்

ஆசிரியர் தேர்வு

விண்டோஸ் 8 மற்றும் விண்டோஸ் 8.1 இல் பூட்டுத் திரைக்கான மறைக்கப்பட்ட காட்சியை எவ்வாறு திறப்பது
விண்டோஸ் 8 மற்றும் விண்டோஸ் 8.1 இல் பூட்டுத் திரைக்கான மறைக்கப்பட்ட காட்சியை எவ்வாறு திறப்பது
விண்டோஸ் 8 க்கு புதிய பூட்டுத் திரை ஒரு ஆடம்பரமான அம்சமாகும், இது உங்கள் பிசி / டேப்லெட் பூட்டப்பட்டிருக்கும் போது ஒரு படத்தைக் காண்பிக்க அனுமதிக்கிறது மற்றும் பிற பயனுள்ள தகவல்களைக் காண்பிக்கும். இருப்பினும், பிசி பூட்டப்பட்டிருக்கும் போது, ​​இயல்பான டிஸ்ப்ளே ஆஃப் டைம்அவுட் மதிப்பு அதில் எந்த விளைவையும் ஏற்படுத்தாது, அதன் பிறகு காலக்கெடு மதிப்பை நீங்கள் குறிப்பிட முடியாது
விண்டோஸ் 10 இல் ஆட்டோபிளேயை எவ்வாறு முடக்குவது அல்லது இயக்குவது
விண்டோஸ் 10 இல் ஆட்டோபிளேயை எவ்வாறு முடக்குவது அல்லது இயக்குவது
இந்த கட்டுரையில், விண்டோஸ் 10 இல் ஆட்டோபிளே அம்சத்தை எவ்வாறு இயக்குவது அல்லது முடக்குவது என்று பார்ப்போம். இது மூன்று வெவ்வேறு முறைகளைப் பயன்படுத்தி செய்யப்படலாம்.
விண்டோஸ் 10 இல் அருகிலுள்ள பகிர்வுக்கான பதிவிறக்க கோப்புறையை மாற்றுவது எப்படி
விண்டோஸ் 10 இல் அருகிலுள்ள பகிர்வுக்கான பதிவிறக்க கோப்புறையை மாற்றுவது எப்படி
விண்டோஸ் 10 இல் அருகிலுள்ள பகிர் பதிவிறக்கங்கள் கோப்புறையை எவ்வாறு மாற்றுவது. பகிர்வுக்கு அருகில் புளூடூத் அல்லது வைஃபை வழியாக கோப்புகளை அனுப்ப அனுமதிக்கிறது. கோப்புறை அவற்றை சேமிக்கும்.
பின்னூட்ட மையம் இதே போன்ற கருத்து விருப்பத்தைக் கண்டறிகிறது
பின்னூட்ட மையம் இதே போன்ற கருத்து விருப்பத்தைக் கண்டறிகிறது
மைக்ரோசாப்ட் தொடர்ந்து தங்கள் இன்சைடர் புரோகிராம் உறுப்பினர்கள் தங்கள் தயாரிப்புகள் குறித்து கருத்துக்களைப் பகிர்ந்துகொள்வதை மேம்படுத்துவதில் தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறது. விண்டோஸ் 10 இல் பின்னூட்ட மையத்தை இன்னும் சிறப்பாக உருவாக்குவது இந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும். இன்று, நிறுவனம் ஃபாஸ்ட் ரிங்கில் இன்சைடர்களுக்கு புதிய பின்னூட்ட மைய பயன்பாட்டு புதுப்பிப்பை வெளியிடத் தொடங்கியுள்ளது
டெஸ்க்டாப் பின்னணி ட்யூனர்
டெஸ்க்டாப் பின்னணி ட்யூனர்
டெஸ்க்டாப் பின்னணி ட்யூனர் எனது சமீபத்திய படைப்பு. விண்டோஸ் 7 மற்றும் விண்டோஸ் 8 இல் டெஸ்க்டாப் பின்னணி அம்சத்தின் சில மறைக்கப்பட்ட பதிவு அமைப்புகளை மாற்ற இது உங்களை அனுமதிக்கிறது. பதிப்பு 1.1 முடிந்துவிட்டது, இப்போது பதிவிறக்கவும். டெஸ்க்டாப் பின்னணி ட்யூனர் மூலம் உங்களால் முடியும்: விளம்பரம் 'பட இருப்பிடம்' காம்ப்பாக்ஸில் உருப்படிகளைச் சேர்க்கவும் அல்லது அகற்றவும். எளிமைக்காக நான் அவர்களை 'குழுக்கள்' என்று அழைப்பேன்,
ரோகு ரிமோட் ஐஆர் அல்லது ஆர்.எஃப்?
ரோகு ரிமோட் ஐஆர் அல்லது ஆர்.எஃப்?
பல்வேறு ரோகு பிளேயர்கள் நிறைய உள்ளனர், மேலும் ஒவ்வொன்றும் அடையாளம் காணக்கூடிய ரோகு ரிமோட்டுடன் வருகிறது. ஆனால் அனைத்து ரோகு ரிமோட்டுகளும் ஒரே மாதிரியானவை அல்ல. அகச்சிவப்பு (ஐஆர்) தொலைநிலைகள் தரமானவை, இருப்பினும் சில ரோகு மாதிரிகள் ஆர்எஃப் (ரேடியோ அதிர்வெண்) ரிமோட்டுகளுடன் வருகின்றன.
விண்டோஸ் புதுப்பிப்பை விண்டோஸ் 10 இல் செயலில் உள்ள நேரங்களை மாற்றவும்
விண்டோஸ் புதுப்பிப்பை விண்டோஸ் 10 இல் செயலில் உள்ள நேரங்களை மாற்றவும்
விண்டோஸ் 10 இப்போது ஒரு புதிய அம்சத்தை உள்ளடக்கியுள்ளது, இது உங்கள் பிசி அல்லது தொலைபேசியைப் பயன்படுத்துவதாக எதிர்பார்க்கப்படும் 'செயலில் உள்ள நேரங்களை' தனிப்பயனாக்க பயனரை அனுமதிக்கிறது.